REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W CTRD


 

Obowiązuje od dnia 02.01.2024 r.

I. Zakres działań

1. W Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka prowadzona jest terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, psychoterapia, poradnictwo wychowawcze dla rodziców, oraz działania diagnostyczne;

2. W CTRD nie prowadzimy diagnostyki w sprawach okołorozwodowych, nie wydajemy zaświadczeń i opinii dla potrzeb Sądu. Naszym celem jest wspieranie rozwoju dziecka oraz pomoc w poradzeniu sobie z rozpadem rodziny. W związku z powyższym objęcie dziecka terapią w sytuacji rozwodu wymaga pisemnej zgody obojga rodziców a także współpracy wszystkich osób sprawujących opiekę nad dzieckiem;

3. W przypadku gdy dziecko objęte psychoterapią wychowywane jest przez jednego rodzica, a drugi rodzic posiada pełne prawa rodzicielskie – rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest do poinformowania drugiego rodzica o chęci  objęcia dziecka psychoterapią oraz umożliwienie mu kontaktu z psychoterapeutką.

 

II. Organizacja zajęć

 

1. Prosimy o przestrzeganie terminów wizyt, dbania o obecność i punktualne przybywanie dziecka na każdą sesję terapeutyczną, aby mogło ono w pełni skorzystać z przeznaczonego dla niego czasu;

2. Uprzejmie prosimy o przybycie 5 minut przed wizytą, nie wcześniej ze względu na trwające w gabinetach procesy terapeutyczne;

3. Czas sesji/terapii wynosi 50 minut i liczony jest od umówionej z terapeutą godziny. W przypadku spóźnienia dziecka na terapię terapeuta nie przedłuża wizyty;

4. Przekroczenie czasu skutkuje naliczeniem opłaty za rozpoczęcie kolejnej sesji;

5. Chęć rozmowy z terapeutą prosimy zgłaszać na początku wizyty. Rozmowa odbędzie się w czasie przeznaczonym na sesję, co wiąże się ze skróceniem czasu pracy terapeutycznej z dzieckiem;

6. Jeśli rozmowa dotyczyć ma szerszego problemu prosimy o umówienie się na konsultację bez dziecka;

7. Po sesji/zajęciach dziecko wraca pod opiekę rodzica/opiekuna. Terapeuci nie mają obowiązku opieki nad dzieckiem w poczekalni, nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka poza gabinetem;

8. Między sesjami terapeuci mają 10 minutową przerwę. Jest ona potrzebna na sporządzanie notatek i przygotowanie kolejnego spotkania. W związku z powyższym prosimy by w czasie przerwy nie wchodzić do gabinetu. Terapeuta poprosi Państwa na wizytę o wyznaczonej godzinie;

9.  W razie konieczności odwołania wizyty prosimy poinformować o tym terapeutę najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. Nie poinformowanie o nieobecności skutkować będzie poniesieniem kosztów nieodbytych zajęć/sesji. Koszt zostanie naliczony do kolejnej wizyty;

10, Terapeuci dzień przed spotkaniem wysyłają powiadomienie potwierdzające wizytę. W przypadku, gdy nie otrzymają Państwo powiadomienia, prosimy o wysłanie sms z zapytaniem czy wizyta jest aktualna. Brak potwierdzenia spotkania może spowodować, że wizyta nie odbędzie się;

11. Prosimy o ograniczenie kontaktu sms, nie wysyłanie głosowych wiadomości oraz nie przesyłanie nagrań, filmów. W przypadku osób pozostających w konflikcie z byłymi partnerami, będących w trakcie sprawy rozwodowej, prosimy o nie przesyłanie zdjęć wiadomości, nagrań itp. Terapeuta chcąc pomóc dziecku musi w jak największym stopniu zachować neutralność i obiektywizm. Kontakt sms dotyczy wyłącznie kwestii dotyczących terminu wizyty;

12. Dokonując płatności prosimy by nie dopytywać o przebieg sesji terapeutycznych (dotyczy psychologów) oraz nie zgłaszać ważnych kwestii organizacyjnych. Terapeuci z uwagi na fakt pozostawania pod emocjonalnym wpływem procesu terapeutycznego mogą nie zapamiętać lub źle zapamiętać poruszane kwestie.

 

III. Zasady obowiązujące w poczekalni

 

1. Przebywając na terenie CTRD prosimy o zachowanie ciszy;

2. Zabawki i przedmioty w poczekalni przeznaczone są do dyspozycji dzieci oczekujących na wizytę;

3. Prosimy o dbanie o porządek w poczekalni i dopilnowanie by dziecko po skończonej zabawie odłożyło zabawki na miejsce;

4. Za zniszczenia spowodowane przez dziecko odpowiedzialność finansową ponosi rodzic/opiekun;

5. Uprzejmie prosimy by w miarę możliwości nie przyprowadzać rodzeństwa. Może to zakłócać ciszę na korytarzu i dekoncentrować dziecko podczas terapii;

6. Uprzejmie prosimy by w kurtkach, płaszczach pozostawionych w poczekalni nie zostawiać wartościowych przedmiotów. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w poczekalni;

7. Pozostawione w CTRD rzeczy po które nikt się nie zgłosi, po miesiącu oczekiwania na właściciela zostają przekazane do kontenera PCK.

 

.

Szanowni Państwo

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Tamara Limańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka CTRD. Tamara Limańska, NIP 9542376893, ul. Orlików 2, 40-676 Katowice, tel:506094187.

2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem email: tamaralimanska@ctrd.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania usługi związanej z profilem działalności gospodarczej firmy lub innymi formami pomocy terapeutycznej.

4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -) Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f – w przypadku gdy dotyczą uzasadnionego interesu administratora.

5. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi będą świadczone. Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu usługi, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.

6. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych), do ich sprostowania, uzupełniania, aktualizacji, przeniesienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanych danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi, można dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody, w zakresie w jakim dane są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo do  przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

 

RODO

Dot. konieczności przetwarzania danych w gabinecie psychologicznym