Pełna skala IQ składa się z 10 podskal. Wyniki badania wszystkimi podskalami obejmują ogólny iloraz inteligencji, iloraz niewerbalny, iloraz werbalny, wiek umysłowy oraz wyniki poszczególnych czynników. Zarówno skala werbalna jak i niewerbalna składa się z pięciu podskal odnoszących się do każdego z wymienionych czynników:

 • rozumowanie płynne czyli umiejętność rozwiązywania zadań problemowych wymagających dostrzegania relacji i zależności;
 • wiedzę nabytą w toku formalnej i nieformalnej edukacji;
 • rozumowanie ilościowe, czyli matematyczne, obejmujące rozumienie pojęcia liczby, szacowania, rozwiązywania zadań i dokonywania pomiarów;
 • przetwarzanie wzrokowo - przestrzenne, wymagające zdolności dostrzegania wzorów i zależności, tworzenia całości z elementów, orientacji w przestrzeni;
 • pamięć roboczą - umiejętność przechowywania następnie przetwarzania informacji w pamięci.

 

Niewerbalna skala inteligencji może być używana do diagnozy:

 • osób słabosłyszących
 • z zaburzeniami komunikacyjnymi
 • autyzmem
 • trudnościami w nauce
 • uszkodzeniami mózgu
 • trudnościami w nauce
 • afazją
 • słabą znajomością języka polskiego

 

Werbalna skala inteligencji wykorzystywana jest do badania osób niepełnosprawnych ruchowo, z osłabionym wzrokiem.

 

 

SB5 to narzędzie diagnostyczne służące do pomiaru inteligencji i zdolności poznawczych. Przeznaczone jest do badania dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 roku życia oraz dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Test ten jako jedyny precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Jako jedyny zawiera aktualne normy (normy opracowano w latach 2016 - 2019).

SKALA INTELIGENCJI STANFORD - BINET 5